ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN PEUGEOT WEBSTORE

1. INLEIDING

De toegang tot en het gebruik van de site www.webstore.peugeot.be. (hierna genoemd de Site) vallen onder onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd de Algemene Gebruiksvoorwaarden), alsook onder de van kracht zijnde wetten en voorschriften.

Dienovereenkomstig impliceert de toegang tot de site de integrale aanvaarding zonder enig voorbehoud door de gebruiker van voorliggende Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Peugeot België-Luxemburg nv behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de voorliggende Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of te updaten, alsook de elementen die op de site voorkomen. Het geheel van deze wijzigingen wordt de gebruiker bij ieder bezoek aan de Site opgelegd.

2. PRESENTATIE VAN DE SITE

De Site biedt de gebruikers (hierna genoemd de gebruikers) de mogelijkheid te genieten van volgende diensten:

-de raadpleging van de Online stock bestaande uit nieuwe Peugeot-voertuigen beschikbaar voor verkoop in de deelnemende Verkooppunten van het Peugeot-net in België (hierna genoemd de Verkooppunten);
-de presentatie van de nieuwe beschikbare Peugeot-voertuigen uit de Online stock en aangeboden aan de aanbevolen maximumverkoopprijs met korting, gedurende een beperkte periode;
-contact met het Verkooppunt van hun keuze voor meer informatie over het geselecteerde voertuig.

2.1. Presentatie van de Online stock.

De Verkooppunten van het Peugeot-net waaraan pagina’s van de site gewijd zijn, zijn verdelers van nieuwe voertuigen van het Peugeot-net in België, die voorafgaandelijk ingestemd hebben met het online zetten van (een gedeelte van) hun stock nieuwe Peugeot-voertuigen.

Op de Homepage van de Site kan de gebruiker een zoekopdracht ingeven naar een model en/of bepaalde technische kenmerken, in combinatie met een Verkooppunt (hierna genoemd het Geselecteerde Verkooppunt).

Na het lanceren van deze zoekopdracht krijgt de gebruiker een lijst met nieuwe, verkoopbare voertuigen uit de Peugeot-stock op de site te zien. De gebruiker kan dan een voertuig kiezen en de technische fiche ervan raadplegen; deze omvat met name:

- een afbeelding van het geselecteerde model. De gebruiker is ervan op de hoogte dat deze afbeelding louter indicatief is en niet noodzakelijkerwijs exact overeenstemt met de geselecteerde wagen;
- de technische kenmerken van het voertuig, alsook de opties waarvan het eventueel voorzien is;
- de door Peugeot België-Luxemburg nv aanbevolen maximum verkoopprijs (eventueel met korting voor een beperkte periode);

Is het exact met de zoekopdracht van de gebruiker overeenstemmende voertuig niet beschikbaar in de Stock van het Geselecteerde Verkooppunt, dan wordt hem het voertuig in stock voorgesteld dat zijn aanvraag het dichtst benadert. Daarenboven heeft de gebruiker de mogelijkheid na te gaan of een exact aan zijn aanvraag beantwoordend voertuig snel besteld kan worden.

2.2. Een afspraak met de gebruiker

Als een gebruiker geïnteresseerd is in een nieuw Peugeot-voertuig uit de stock van het Geselecteerde Verkooppunt of als een met zijn zoekopdracht overeenstemmend voertuig snel besteld kan worden, dan bezorgt hij het Geselecteerde Verkooppunt per mail een elektronisch ingevuld formulier om een afspraak te maken om de procedure voort te zetten.

Het verzenden van dit formulier impliceert geen reservatie van de wagen, maar is enkel een eerste stap met het oog op de reservatie en/of de effectieve bestelling ervan. Het Verkooppunt zal dan, binnen de 48 uur (op werkdagen), contact opnemen met de gebruiker. Het maken van een afspraak verbindt noch het Verkooppunt, noch de gebruiker ten aanzien van het geselecteerde nieuwe voertuig.

3. PUBLICATIE en HOSTING

De gite is gehost door Peugeot België-Luxemburg nv, met maatschappelijke zetel in de Avenue de Finlande 8, 1420 Braine l'alleud (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0403.461.107.

Peugeot België-Luxemburg nv is tevens de uitgever van de site, met uitzondering van de catalogi nieuwe voertuigen die door de Verkooppunten uitgegeven en op de site voorgesteld worden, zonder systematische controle door Peugeot België-Luxemburg nv.

Verantwoordelijke uitgevers voor Peugeot België-Luxemburg nv zijn de volgende:

-Publicatiedirecteur: Erika Bouteloup
-Verantwoordelijke: Erika Boutelooup

Een websiteverantwoordelijke kan gecontacteerd worden op volgend mailadres: info.be@peugeot.com of op het nummer: +32.70.70.00.01 De gebruiker is ervan op de hoogte dat Peugeot België-Luxemburg nv de webpagina’s van de site, opgezet ter voorstelling van de stock van de Verkooppunten, host, maar niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze pagina’s.

Ieder Verkooppunt is immers verantwoordelijk voor de inhoud en het updaten van de webpagina’s van de Site gewijd aan zijn stock, en met name voor de voorstelling van de voertuigen, de vermelde prijzen en de beschikbaarheid.

De gebruiker weet ook dat, rekening houdend met de permanente evolutie van het gamma voertuigen en de veelheid aan computersystemen, Peugeot België-Luxemburg nv al het mogelijke doet om erover te waken dat de op de site beschikbare informatie up-to-date is.

Peugeot België-Luxemburg nv nodigt de gebruiker evenwel uit zich tot zijn Verkooppunt te wenden om dit nog even af te toetsen.

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Peugeot respecteert uw privacy. Zie onze website voor meer informatie over ons Privacybeleid.

Raadpleeg onze pagina voor meer informatie over Cookies.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gebruikers zijn op de hoogte van de volgende elementen:

5.1. Heel wat elementen beschermd zijn:

a. door de wetgeving inzake auteursrechten, zoals daar zijn de opbouw van de Site, plannen, foto’s, artikels, teksten, tekeningen, animatiefilmpjes,...;
b. en/of door de wetgeving inzake tekeningen - en modellenrecht: het betreft hier met name de modellen van voertuigen die op de Site getoond worden;
c. en/of door de wetgeving inzake merkenrecht: het gaat hier met name om het merk Peugeot, het beeldmerk dat een Leeuw voorstelt en de merken van de modellen van op de Site voorkomende voertuigen.

5.2. Deze elementen eigendom zijn van Peugeot België-Luxemburg nv of van derden die Peugeot België-Luxemburg nv toelating verleenden deze te gebruiken.

Dientengevolge is iedere vorm van reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, commercialisering, geheel of gedeeltelijk en via welk procedé of welke drager dan ook (papier, digitaal) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peugeot België-Luxemburg nv verboden, onder voorbehoud van uitzonderingen zoals bedoeld in de artikels 21 tot 23 bis van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, op straffe van beschouwd worden als een delict ‘namaak’ en dus een inbreuk op de auteursrechten en/of het modellen- en/of merkenrecht, bestraft met drie maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000,00 euro of een van beide straffen.

6. HYPERLINKS

Het instellen van een hyperlink naar de site vereist voorafgaande, schriftelijke toestemming van Peugeot België-Luxemburg nv. In geen geval kan Peugeot België-Luxemburg nv verantwoordelijk geacht worden voor de inhoud of de producten of diensten op de sites waarmee de Site gelinkt is via hyperlinks of andersoortige links.

7. VEILIGHEID

De gebruiker verbindt zich ertoe, voor het gebruik dat hij van de Service maakt, geen enkele handeling te stellen die zou kunnen leiden tot computerstoring, functioneel of van welke orde dan ook, die de werking van de Service of iedere andere - via de voornoemde Service toegankelijke site - zou kunnen verstoren. De gebruiker verbindt zich er met name toe uitsluitend betrouwbare informatie en gegevens ter beschikking te stellen, die de werking van de Site of iedere via de site toegankelijke dienst niet in het gedrang brengt. Het gebruik van de site of iedere via de site toegankelijke dienst moet in regel zijn met alle toepasbare nationale en internationale voorschriften, alsook met de rechten van derden, en mag Peugeot België-Luxemburg nv, op geen enkele manier, schade berokkenen.

8. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Daarenboven maken de gebruikers uitsluitend en onder hun volledige verantwoordelijkheid gebruik van de site. Peugeot België-Luxemburg nv, haar filialen noch de leden van haar netwerk kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financieel nadeel, voortvloeiend uit het gebruik van de Site of sites waarnaar deze gelinkt is of waarnaar deze verwijst. De gebruiker wordt in kennis gesteld van het feit dat bepaalde op de site aangeboden producten of diensten onderworpen kunnen zijn aan bijzonder voorschriften of restricties en/of verboden kunnen zijn in bepaalde landen. De gebruiker moet zich er derhalve van vergewissen dat de wet van het land van waaruit hij inlogt het raadplegen van de Site toelaat.

9. TOEPASBAAR RECHT

De site en de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en zijn in het Frans en in het Nederlands opgesteld. In geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) bevoegd.